Regulamin REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ „BXPRESS”

§ 1. DefinicjeUsługodawca - BXPRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Polowej 9A, 15-612 Białystok (Polska), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku - XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000440332, o nr NIP: 542-322-83-45, o nr REGON: 200744131. Usługa FORGASTRO (zwana dalej również w skrócie Usługą) - świadczenie wykonywane przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika (Klienta), polegające na udostępnieniu funkcjonalności Systemu FORGASTRO w formie elektronicznej, polegające na zapewnieniu możliwie sprawnego działania Aplikacji FORGASTRO, oraz przechowywaniu lub/i przetwarzaniu i zabezpieczeniu danych wprowadzanych przez Użytkownika (Klienta) do Aplikacji. System FORGASTRO (zwany również dalej w skrócie Systemem) - system informatyczny, obejmujący zbiór modularnych, zintegrowanych e-usług, dostępnych przy użyciu sieci Internet i przeglądarki internetowej. E-usługa dostępna w Systemie - każdy z modułów dostępnych w ramach Systemu, na przykład: MAG OnLine, Zamówienia OnLine, Promocje OnLine, Kuchnia OnLine, Moduł dostawcy OnLine i inne. Aplikacja FORGASTRO (zwana dalej również w skrócie Aplikacją) - oprogramowanie umożliwiające korzystanie z Usługi i Systemu. Oprogramowanie składa się z części serwerowej, działającej na serwerach Usługodawcy, oraz z części klienckiej, działającej w przeglądarce internetowej użytkownika Usługi. Klient (zwany dalej również Użytkownikiem) - podmiot zlecający Usługodawcy świadczenie Usługi, poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w Aplikacji, posiadający prawną zdolność do zaciąganiu we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw. Użytkownikiem (Klientem) może być osoba prawna lub fizyczna. Umowa - umowa zawarta między Usługodawcą a Użytkownikiem dotycząca świadczenia usług w ramach Aplikacji na warunkach i zasadach opisanych w niniejszym regulaminie. Konto użytkownika (zwane dalej również Kontem Klienta, Kontem Firmy, Kontem Użytkownika) - elektroniczny obiekt modelu danych, reprezentujący pojedynczego Użytkownika w Aplikacji (również w sytuacji gdy Użytkownikiem jest osoba fizyczna). Aby rozpocząć korzystanie z Usługi, Klient musi utworzyć Konto w Systemie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą, oraz inne podmioty posiadające numer NIP bądź REGON, występująca również jako strona Umowy. Użytkownik - Przedsiębiorca lub osoba upoważniona przez Przedsiębiorcę do reprezentacji w zakresie czynności określonych w niniejszym Regulaminie, osoba, która korzysta z Usługi poprzez uzyskanie jednokrotnego lub wielokrotnego dostępu do Aplikacji poprzez posługiwanie się prawidłowym identyfikatorem i hasłem dostępu. Profil - unikatowy zestaw danych identyfikujących jednego konkretnego Użytkownika korzystającego z Usługi, składający się z: unikatowego identyfikatora Użytkownika w Aplikacji (zwykle w postaci adresu e-mail) oraz hasła (zwykle w postaci alfanumerycznego ciągu znaków), pozwalającego danemu Użytkownikowi na dostęp do Usługi. Administrator firmy - Użytkownik wybrany przez Klienta, posiadający podwyższone uprawnienia w ramach Aplikacji, w tym posiadający uprawnienia umożliwiające zmianę danych Klienta w Aplikacji oraz dodawanie (przypisywanie) Użytkowników do korzystania z Aplikacji FORGASTRO. W momencie zakładania nowego Konta firmy, musi zostać utworzone bądź przypisane Konto Użytkownika, który zostaje Administratorem firmy. Administrator może w dalszej kolejności udzielić uprawnień administracyjnych innym Użytkownikom, bądź przekazać im je. W każdej chwili do każdego Konta firmy powinien być przypisany jeden Administrator firmy. Cennik - Użytkownik (Klient) może wybrać jeden z dostępnych pakietów. Poszczególne pakiety mogą różnić się oferowaną funkcjonalnością Systemu, limitami ilościowymi, oraz opłatami. Warunki korzystania z poszczególnych pakietów wraz z ich cennikiem dostępne są na stronie domowej Usługi. Rejestracja - wypełnienie formularza elektronicznego przez Klienta skutkujące złożeniem zamówienia na dostęp do Usługi, w celu rozpoczęcia świadczenia Usługi w sposób automatyczny, po dokonaniu weryfikacji poprawności składni adresu e-mail oraz hasła użytkownika, oraz po złożeniu potwierdzenia Użytkownika o znajomości treści Regulaminu. „Prawa Autorskie i Prawa Pokrewne” - każde z osobna i wszystkie razem prawa autorskie i prawa pokrewne, w tym w szczególności prawa autorskie, prawa do patentów, znaków towarowych, jak również know‐how oraz tajemnica handlowa, wchodzące w skład lub związane z Systemem, stanowiące własność Usługodawcy. Prawa autorskie i prawa pokrewne są chronione w szczególności przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.) oraz postanowieniami wiążących Polskę umów międzynarodowych o ochronie praw własności intelektualnej. Umowa na korzystanie z serwisu „BXPRESS” oferującego Aplikację FORGASTRO nie przenosi praw autorskich i praw pokrewnych na Użytkownika (Klienta) ani nie udziela na wyłączność tychże praw. Użytkownikowi przysługuje jedynie możliwość korzystania z Aplikacji w określonym przez niniejszy Regulamin zakresie. Strona domowa Usługi - strona internetowa dostępna pod adresem bxpress.pl

§ 2. Postanowienie ogólne Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie określają zakres i warunki Usługi świadczonej przez Usługodawcę. Regulamin ten jest wyłączną własnością Usługodawcy. Zabronione jest kopiowanie w części lub całości zapisów regulaminu bez pisemnej zgody Usługodawcy. Prawa autorskie i prawo własności dotyczące Systemu i Aplikacji przynależą wyłącznie do Usługodawcy. Wszystkie kody źródłowe Aplikacji są własnością Usługodawcy. Zabronione jest kopiowanie i używanie ich w innych aplikacjach bez pisemnej zgody Usługodawcy. Aplikacja oferowana jest w różnych pakietach. Opis pakietów oraz cennik Usługi, dostępne na stronie domowej Usługi, zawierają określenia dotyczące opłat w ramach poszczególnych pakietów oraz limitów ilościowych i funkcjonalnych związanych z każdym pakietem. Usługodawca zastrzega sobie możliwość modyfikacji regulaminu Usługi. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dodawania, usuwania i modyfikowania pakietów oraz cennika. W przypadku nastąpienia takiej zmiany, Klient zostanie poinformowany pisemnie w formie elektronicznej o planowanych zmianach. Jeśli nie określono inaczej, zmiana regulaminu, cennika, pakietów zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. Zmiana nie może zacząć obowiązywać Użytkownika (Klienta) wcześniej niż 14 dni kalendarzowych od opublikowania nowego regulaminu, cennika lub pakietów.

§ 3. Zawarcie i rozwiązanie umowy Korzystanie z Usługi wymaga zawarcia Umowy między Usługodawcą a Użytkownikiem (Klientem), co skutkuje uzyskaniem czasowej licencji na korzystanie z Aplikacji. Umowa zawierana jest poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w Aplikacji i tym samym założenie Konta użytkownika przez Uzytkownika (Klienta), bądź podpisanie umowy w formie papierowej z Usługodawcą, a następnie dokonanie rejestracji konta Użytkownika (Klienta). Poprzez utworzenie Konta - Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje w całości jego warunki. Podając swoje dane identyfikacyjne w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik (Klient) potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym. Użytkownik (Klient) ma prawo wypowiedzieć Umowę bez podania przyczyny w dowolnej chwili, wysyłając pisemne oświadczenie na adres korespondencyjny Usługodawcy. Usługodawca nie zwraca opłaty wniesionej z góry za niewykorzystany okres w przypadku wypowiedzenia umowy przez Użytkownika (Klienta). Użytkownik (Klient) ma prawo wypowiedzieć Umowę w przypadku nie zaakceptowania nowych warunków regulaminu lub cennika, w okresie pomiędzy opublikowaniem nowego regulaminu lub cennika, a wejściem ich w życie. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Użytkownika (Klienta) z obowiązku pokrycia ewentualnych kosztów powstałych przed rozwiązaniem umowy, ani z obowiązku wywiązania się z wszelkich innych zobowiązań wobec Usługodawcy, lub osób trzecich, powstałych w ramach korzystania z Aplikacji lub w związku z Systemem, co do których Użytkownik nie został zwolniony w sposób niebudzący wątpliwości w formie pisemnej. Wypowiedzenie umowy wiąże się z nieodwracalnym usunięciem Konta użytkownika wraz ze wszystkimi danymi. Faktyczne usunięcie danych z Systemu może zająć do 14 dni kalendarzowych od chwili wypowiedzenia Umowy. Zaleganie z opłatami za Usługę za okres dłuższy niż 30 dni traktowane będzie jako wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika (Klienta) bez podania przyczyny. Usługodawca może usunąć w takim przypadku Konto Klienta. Użytkownikowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w przypadku braku dostępu do Aplikacji przez okres 5 dni roboczych (w danym miesiącu), z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy. Usługodawca ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku naruszeń postanowień Regulaminu przez Użytkownika (Klienta) bez obowiązku zwrotu niewykorzystanej części opłaty.

§ 4. Informacje o przetwarzaniu danych, ochronie danych osobowych i polityce prywatności Zakładając Konto użytkownika, Użytkownik (Klient) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Użytkownik (Klient) jest wyłącznym właścicielem wszystkich danych wprowadzonych w ramach przypisanego mu Konta. Dane wprowadzone w Aplikacji nie są widoczne ani dostępne na innych Kontach, przypisanych do pozostałych Klientów. Podczas używania Aplikacji, oprócz danych wprowadzanych przez Użytkowników, mogą być również zbierane w sposób automatyczny dane dotyczące adresu IP Użytkownika, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego. W Aplikacji dane przesyłane przez sieć internet są szyfrowane w celu uniemożliwienia ich podsłuchania. Usługodawca nie udostępnia żadnych danych Klienta i Użytkowników podmiotom trzecim, z wyjątkiem koniecznych danych przekazywanych do zewnętrznego systemu obsługującego transakcje płatnicze w momencie dokonywania płatności za Usługę. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia Regulaminu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, dane mogą zostać udostępnione organom ścigania bądź organom wymiaru sprawiedliwości. Podmiotem zbierającym dane jest Usługodawca. W celu zapewnienia technicznego działania aplikacji i zapewnienia trwałości danych, dane mogą zostać kopiowane, zwielokrotniane i przechowywane na serwerach znajdujących się w serwerowniach obsługiwanych przez podmioty trzecie, świadczące usługi przechowywania i zabezpieczania danych dla Usługodawcy. Wszystkie dane przechowywane są na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej. Strona domowa usługi oraz Aplikacja wykorzystuje pliki cookies.

§ 5. Prawa i obowiązki Użytkownika (Klienta) Użytkownik (Klient) ma prawo do korzystania z Aplikacji w ramach przypisanego mu Konta użytkownika, z zachowaniem warunków niniejszego regulaminu. Użytkownik (Klient) ma prawo do wyboru Usługi najlepiej odpowiadającej jego potrzebom. Użytkownik (Klient) ma prawo do informacji o wszelkich planowanych dłuższych przestojach Systemu związanych z pracami konserwacyjnymi lub wdrożeniami nowych wersji Systemu, oraz do informacji o nowych usługach i funkcjonalnościach wprowadzanych do Systemu. Użytkownik (Klient) ma prawo do przekazywania Usługodawcy opinii o Aplikacji, zgłaszania zapotrzebowania na nowe funkcjonalności, zgłaszania sugestii oraz zgłaszania dostrzeżonych błędów, za pomocą poczty elektronicznej bądź formularza kontaktowego dostępnego na stronie domowej Usługi, bądź telefonicznie, bądź z wykorzystaniem wbudowanego w System mechanizmu zgłaszania uwag. Warunkiem niezbędnym do korzystania z Aplikacji przez Użytkownika (Klienta) jest posiadanie sprawnego łącza internetowego w celu dostępu do Usługi. Usługodawca publikuje na stronie domowej listę wspieranych przeglądarek internetowych, w których Aplikacja powinna działać poprawnie. Usługodawca stwierdza, że Aplikacja może działać poprawnie również i w innych przeglądarkach, ale Usługodawca nie może tego zagwarantować. Wobec tego, Użytkownik (Klient) ma możliwość korzystać z innych przeglądarek, ale w takim wypadku Usługodawca nie gwarantuje poprawnego działania całości Aplikacji, oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z tego powodu. Użytkownicy (Klienci) Systemu zobowiązani są do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła. Zabronione jest umieszczanie w zasobach Systemu materiałów niedozwolonych prawem, oraz podejmowania wszelkich działań niezgodnych z prawem, w tym podejmowania prób blokowania lub spowalniania działania Systemu, podejmowania prób wykradania danych innych Użytkowników i Klientów, umieszczania wirusów, skryptów służących wykradzeniu tożsamości, danych, oraz podejmowania innych podobnych działań. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę prób podejmowania przez Użytkownika tego typu działań, Usługodawca zastrzega sobie możliwość zablokowania konta Użytkownika i/lub Konta firmy Klienta, usunięcia materiałów umieszczonych niezgodnie z prawem, oraz poinformowania o tych działaniach organów sprawiedliwości. Zabronione jest: korzystanie z Systemu w sposób powodujący przeciążenie łącza internetowego; wykorzystywanie programów automatycznie pobierających zawartość Systemu, bez wcześniejszej pisemnej zgody Usługodawcy; reprodukowanie i modyfikowanie treści Systemu; umieszczanie jakichkolwiek treści Systemu na innych stronach internetowych bądź serwisach, bez wcześniejszej pisemnej zgody Usługodawcy. Użytkownik (Klient) dodając (przypisując) kolejnych Użytkowników do swojego Konta, stwierdza że posiada zaufanie do tych Użytkowników oraz ponosi odpowiedzialność za działania Użytkowników przypisanych do Konta Klienta w ramach używania Aplikacji. W przypadku stwierdzenia działalności niezgodnej z prawem podejmowanej przez Użytkowników przypisanych do Klienta w ramach Aplikacji, Klient może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną z tego tytułu. O ile warunki cennika nie stanowią inaczej, Użytkownik (Klient) ma prawo do bezpłatnej pomocy świadczonej drogą elektronicznie lub telefonicznie, zgodnie z danymi kontaktowymi umieszczonymi na stronie domowej Usługi. Klient zobowiązany jest do wyznaczenia co najmniej jednego z Użytkowników przypisanych do Konta firmy jako Administratora danych firmy.

§ 6. Prawa i obowiązki Usługodawcy Usługodawca zobowiązuje się do starannego świadczenia Usługi. Usługodawca zastosuje środki techniczne mające na celu, aby dane wprowadzane przez Użytkownika (Klienta) były bezpiecznie przesyłane, przechowywane i zabezpieczone przed niepowołanym dostępem (z wyłączeniem pakietów, w których niedostępny jest szyfrowany przesył danych). Usługodawca zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych mających na celu zapewnienie trwałości danych wprowadzonych przez Użytkownika (Klienta) do Aplikacji, między innymi poprzez wykonywanie kopii danych i przechowywanie ich w bezpiecznym miejscu. W przypadku stwierdzenia awarii systemu, Usługodawca zastrzega sobie możliwość przywrócenia systemu do stanu z ostatniej wykonanej kopii bezpieczeństwa. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane ujawnieniem przez Użytkownika hasła do Systemu osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane podsłuchaniem przez osoby trzecie danych przesyłanych przez sieć internet w przypadku pakietów nie udostępniających szyfrowanego przesyłu danych. Usługodawca w celu zabezpieczenia Użytkowników przed zagrożeniem podsłuchu danych, oferuje pakiety udostępniające szyfrowanie danych. Wybierając pakiet nie udostępniający szyfrowania danych, Użytkownik (Klient) oświadcza, że jest świadom ryzyka związanego z tą decyzją. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego używania Aplikacji. Usługodawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych do Aplikacji przez Użytkownika (Klienta). Usługodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzania konserwacji i aktualizacji Systemu, w czasie którym System może być niedostępny dla Użytkowników (Klientów). Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby przerwy takie następowały w czasie, który spowoduje możliwie najmniejsze zakłócenia w działaniu Aplikacji. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w działaniu Usługi spowodowane przez przyczyny niezależne od niego, w tym między innymi: brak lub wadliwe działanie połączenia internetowego pomiędzy komputerem Użytkownika a serwerami Systemu, nieprawidłowe działanie urządzeń używanych przez Użytkownika do obsługi Aplikacji, awarie techniczne sprzętu serwerowego używanego do obsługi Systemu, których właścicielem nie jest Usługodawca, zdarzenia o charakterze siły wyższej, działanie osób trzecich. Usługodawca zastrzega sobie prawo wysyłania do Użytkowników pocztą elektroniczną ważnych informacji dotyczących Usługi, w tym informacji o nowych wersjach Aplikacji, planowanych przerwach konserwacyjnych, ewentualnych zaistniałych problemach, awariach, ostrzeżeniach bezpieczeństwa, zmianach w regulaminie lub cenniku usługi, informacji handlowych dotyczących Usługi oraz o specjalnych ofertach partnerów Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług w przypadku stwierdzenia nienaturalnie dużego obiążenia serwera przez danego Użytkownika (Klienta), które może zagrozić stabilności Systemu i znacząco spowolnić pracę całego Systemu innym Użytkownikom (Klientom). Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług w przypadku stwierdzenia korzystania przez Użytkowników dostępu do zasobów Systemu z innych źródeł dostępowych niż te jakie zostały wskazane przez usługodawcę tj. Bxpress Sp. z o.o.

§ 7. Płatności Rejestracja użytkownika w serwisie jest całkowicie bezpłatna, nie pociąga za sobą powstania jakichkolwiek zobowiązań finansowych i nie zobowiązuje w przyszłości do wykupienia płatnych licencji. Płatne moduły w Aplikacji wymagają wniesienia comiesięcznej opłaty. Opłata wnoszona jest z góry. Nie dotyczy to początkowego darmowego okresu używania Usługi zgodnie z Cennikiem. Płatności wykonywane są poprzez system płatności internetowych zintegrowanego z Usługą. Użytkownik nie ponosi z tego powodu żadnych dodatkowych kosztów za realizację transakcji, która jest wliczona w cenę usługi. Płatności mogą być również realizowane za pomocą zwykłych przelewów bankowych. Opłaty za Usługę są uzależnione również od ilości Użytkowników, którzy mogą zostać przypisani do Konta Użytkownika (Klienta). Przy wnoszeniu opłaty, Klient decyduje ile miesięcy z góry chce opłacić, oraz ilu maksymalnie Użytkowników chce móc przypisać do swojego Konta. Opłata może zostać pomniejszona o rabat udzielany w przypadku opłacania większej ilości miesięcy z góry. Wysokość opłat oraz rabatów określa cennik Usługi dostępny na stronie domowej Usługi. Użytkownik (Klient) może w każdej chwili zwiększyć limit ilości przypisanych Użytkowników. Wymagane jest wówczas dopłacenie różnicy za miesiące pozostałe do końca czasu opłaconego wcześniej przez Klienta. Miesiące niepełne liczone są proporcjonalnie. Usługodawca informuje Użytkownik (Klient) pocztą elektroniczną o zbliżającym się końcu opłaconego okresu na 14 dni oraz na 4 dni przed końcem opłaconego okresu. Informacja ta jest wysyłana na adres mailowy Administratora firmy (gdy jest więcej niż jeden Administrator, informacja jest wysyłana na adres każdego z Administratorów). Dostęp do Aplikacji zostanie automatycznie zablokowany w przypadku zalegania przez Użytkownika (Klienta) z opłatami za okres 3 miesięcy. W przypadku zalegania z opłatami za okres 2 miesięcy Usługodawca może ograniczyć funkcjonalność Aplikacji, w tym zablokować (wyłączyć) moduł Sprzedaży. Przed zastosowaniem powyższych działań Usługodawca poinformuje Użytkownika (Klienta), celem uiszczenia zaległych opłat. Dostęp zostanie przywrócony w momencie wniesienia zaległej opłaty za Usługę, powiększonej o odsetki w wysokości ustawowej. Użytkownicy korzystający z Usług mogą otrzymać fakturę VAT. W celu otrzymania faktury należy wysłane e-mail na adres poczty elektronicznej: biuro@bxpress.pl, w temacie wpisując „Faktura VAT”, oraz podając niezbędne dane do wystawienia faktury. Z tytułu korzystania z usług serwisu „BXPRESS” oraz Aplikacji FORGASTRO, Usługodawca może wystawiać i dostarczać Użytkownikowi w formie elektronicznej (na wskazany adres poczty elektronicznej) faktury VAT. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

§ 8. Reklamacje Użytkownik (Klient) może zgłaszać reklamacje dotyczące działania Aplikacji drogą elektroniczną na adres podany na stronie domowej Usługi. Zgłoszenie reklamacyjne musi nastąpić w przeciągu 14 dni od nastąpienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji na adres poczty elektronicznej: biuro@bxpress.pl lub w formie pisemnej, na adres siedziby spółki: BXPRESS Sp. z o.o. ul. Polowa 9A, 15-612 Białystok (Polska). Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać szczegółowy opis zaistniałego problemu. Wskazane jest dołączenie graficznych zrzutów ekranu obrazujących problem, tam gdzie ma to zastosowanie. Usługodawca dokłada wszelkich starań by rozpatrzenie reklamacji następowało w możliwie szybkim czasie, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. W przypadku uzasadnionej i zaakceptowanej reklamacji Usługodawca skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia sposobu zadośćuczynienia. Wartość zadośćuczynienia nie powinna przekraczać kwoty odpowiadającej łącznej wartości opłat za usługę za miesiąc, w którym nastąpił problem będący obiektem reklamacji. W każdym przypadku wartość zadośćuczynienia nie może przekraczać kwoty odpowiadającej łącznej wartości opłat za usługę za okres ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc, kiedy nastąpił problem będący obiektem reklamacji. Przedmiotem reklamacji nie mogą być ewentualne drobne błędy działania Aplikacji, nie powodujące utraty lub uszkodzenia danych przechowywanych w Systemie w ramach Konta Klienta.

§ 9. Ochrona praw autorskich Użytkownik (Klient) udziela Usługodawcy nieodpłatnie prawa do przechowywania danych wprowadzonych przez Użytkownika za pomocą Aplikacji, w tym: danych objętych ochroną z tytułu praw autorskich i/lub praw majątkowych, w zakresie przewidzianym funkcjonalnością Aplikacji, na czas: od dnia rozpoczęcia, do dnia rezygnacji z korzystania z Usługi. Użytkownik zobowiązuje się do zaniechania prób wprowadzania danych objętych ochroną z tytułu praw autorskich i/lub majątkowych, jeśli ich wykorzystanie i wprowadzenie do Systemu jest niezgodne w myśl upoważnienia do dysponowania prawami przez Użytkownika (Klienta), bądź też zabronione przez przepisy prawa właściwe dla terytorium krajów, w których są chronione. Użytkownik (Klient) udziela Usługodawcy nieodpłatnie prawa do bezterminowego korzystania z nazwy i logo Przedsiębiorcy w materiałach reklamowych publikowanych przez Usługodawcę: w szczególności poprzez publikację nazwy i logo Serwisie, oraz prawa do opracowania wersji logo powstałej poprzez dostosowania wymiarów i zakresu barw, oraz prawa do wykorzystywania nazwy i logo Przedsiębiorcy wyłącznie w celu promocji Usługi przez Usługodawcę. Użytkownik zobowiązuje się do użytkowania Aplikacji wyłącznie w sposób i na warunkach przewidzianych Regulaminem, zgodnie z przeznaczeniem Aplikacji. Pakiety Usługi są dostępne na określoną liczbę modułów, uzgodnioną wersję bazy danych oraz obejmującą różną funkcjonalność Aplikacji. Usługodawca niniejszym udziela Użytkownikowi (Klientowi) licencji, bez prawa wyłączności, bez prawa przeniesienia lub udzielenia dalszych licencji innym osobom bądź podmiotom trzecim, wyłącznie na użytkowanie Aplikacji na komputerze bądź urządzeniach przenośnych. Użytkownik (Klient) bez zgody Usługodawcy nie może w żaden sposób użyczać, odsprzedawać, przekazywać, rozpowszechniać, czy w jakikolwiek sposób udostępniać (odpłatnie bądź nieodpłatnie) Aplikacji lub jego części osobom trzecim, oraz naruszać jakiekolwiek prawa odnoszące się do Aplikacji lub jego części. Użytkownik (Klient) nie jest upoważniony i zobowiązuje się, że nie podejmie, nie spowoduje, nie wyrazi zgody ani nie upoważni osób trzecich do przeprowadzenia modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych, tłumaczenia, dekompilacji, dezasemblacji lub łamania kodu Aplikacji lub jego części. Usługodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonywania modyfikacji, rozszerzania, aktualizacji, tłumaczenia, a także naprawiania Systemu według własnego uznania. Naruszenie Praw Autorskich i Praw Pokrewnych Usługodawcy może pociągnąć odpowiedzialność cywilną oraz karną podmiotu naruszającego te prawa. Poza prawami licencyjnymi wyszczególnionymi w Regulaminie, Usługodawca nie przyznaje Użytkownikowi (Klientowi) żadnych innych praw, a w szczególności majątkowych praw autorskich do Serwisu bądź Aplikacji, praw do znaku towarowego lub jakichkolwiek innych znaków towarowych dotyczących Oprogramowania, firmy lub oznaczeń przedsiębiorstwa Usługodawcy.

§ 10. Postanowienia końcowe Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie domowej Usługi i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Użytkownik (Klient) nie będący Konsumentem wyraża zgodę na realizację usługi przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy, zatem nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.). Usługodawca zapewnia przy świadczeniu usługi pełną ochronę poufności danych Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Wszystkie elementy Serwisu i Aplikacji, teksty, grafiki itp. - są własnością Usługodawcy lub firm współpracujących z nim. Wykorzystywanie jakichkolwiek elementów pochodzących z Serwisu, Aplikacji bez uzyskania pisemnej zgody jest zabronione. Postanowienia Regulaminu nie wiążą Użytkowników (Klientów) posiadających status konsumentów w takim zakresie, w jakim - w świetle obowiązujących przepisów prawnych - byłyby one uznane za niedozwolone postanowienia umowne (art. 385 - art. 385 k.c.) czy naruszały bezwzględnie obowiązujące przepisy dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów. Usługodawca w realizacji umów zawartych z udziałem konsumenta przestrzega obowiązujące przepisy. Pojęcie konsumenta użyte w Regulaminie jest zdefiniowane w art. 22 k.c. Nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu, nie powoduje nieważności całego Regulaminu, lecz powoduje tylko uchylenie nieważnego postanowienia Regulaminu, w miejsce którego wejdą najbliższe intencjom stron, ważne postanowienia. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy Stronami. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór podlega rozpatrzeniu przez sądy powszechne z siedzibą właściwą dla Usługodawcy. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu.