Projekty EU

Bxpress Sp. z o. o. realizuje GRANT zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr GRANT/170 zawartą dnia 19 czerwca 2018. Grant udzielany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu ”Granty na badanie i innowacje”.

CEL PROJEKTU: Celem projektu jest zakup licencji wyłącznej z przekazaniem praw autorskich na system do mobilnej obsługi w restauracji.

PLANOWANE EFEKTY: Efektem realizacji grantu będzie wdrożenie nowej innowacyjnej usługi mobilnego kelnera, a tym samym poszerzenie oferty przedsiębiorstwa Bxpress Sp. z o.o. o nową usługą w trybie SaaS.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 104 550,00 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 63 750,00 zł .

Project Image .